Ασφάλεια Υγείας Αλλοδαπών Online

 

Συμπληρώστε την ηλικία σας σε έτη και πατήστε εμφάνιση προσφορών

Ασφάλεια υγείας αλλοδαπών

Σύμφωνα με το νέο μεταναστευτικό νόμο 4251/2014 ,προκειμένου οι αλλοδαποί – πολίτες τρίτων χωρών να λάβουν άδεια παραμονής θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή βεβαίωση ασφάλισης ή ασφαλιστήριο, το οποίο να καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.

Οι καλύψεις όπως τις ορίζει συγκεκριμένη οδηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι οι κάτωθι:

Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500ευρώ ετησίως. με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.

Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Εάν η διάρκεια του τίτλου διαμονής υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, αυτό θα προσκομίζεται υποχρεωτικά ανά έτος.

Medical Insurance for third country nationals making an application for residency

In accordance with the new immigration law, third country nationals, making an application for residency, will need to provide evidence that they hold adequate healthcare insurance, to the relevant, competent authority. The competent authority will require your Certificate of Insurance as well as your comprehensive insurance policy, which must cover the costs of hospitalisation and all medical care. The cover, as directed by the Ministry of Interior,
must cover:
• Insurance for permanent or partial disability due to accident. The amount of the benefits covered should amount to a minimum of EUR 15,000 per year With a maximum excess of 20%.
• Medical expenses due to illness or accident. The amount of benefits covered should be a minimum of EUR 1,500 per year. With a maximum excess of 20%.
• Wide range hospital care. The amount of benefits covered should be a minimum of EUR 10,000 per year with a maximum excess of 20%.

Insurance policies will not be accepted in cases involving exemptions and special additional agreements.
Insurance policies should cover a period of one year. If the duration of the residence permit exceeds the period of validity of the contract, it will be mandatory for each year.